Trình tìm kiếm ID tài khoản LoL

Nhập tên người triệu tập và tìm ID tài khoản của họ. Nếu họ đổi tên, ID tài khoản sẽ vẫn giữ nguyên.

Last updated 04:42 Ngày 16 tháng 12 năm 2019 UTC