Trình tìm kiếm ID tài khoản LoL

Nhập tên người triệu tập và tìm ID tài khoản của họ. Nếu họ đổi tên, ID tài khoản sẽ vẫn giữ nguyên.

Last updated 21:00 Ngày 08 tháng 4 năm 2020 UTC