Trình tìm kiếm ID tài khoản LoL

Nhập tên người triệu tập và tìm ID tài khoản của họ. Nếu họ đổi tên, ID tài khoản sẽ vẫn giữ nguyên.

Last updated 05:57 Ngày 20 tháng 10 năm 2019 UTC