Tên LoL theo ID tài khoản

Theo dõi tên người triệu tập bằng ID tài khoản. Nhập ID tài khoản của summoner và tìm tên người dùng của họ. Nó hoạt động giống như cách sử dụng lolking, đánh dấu trang và bạn sẽ luôn biết tên người triệu hồi ngay cả khi họ đổi tên.

Last updated 08:06 Ngày 20 tháng 1 năm 2021 UTC